ರನ್ಹುಯಿ ಜೈವಿಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಕೊಠಡಿ

AHU ಕೊಠಡಿ

ಜೈವಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರಿಡಾರ್

ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ಪಾಸ್ ವಿಂಡೋ

ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ಪೈಪಿಂಗ್

ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೈಪಿಂಗ್